Gratis verzending Behang binnen NL
Verzending binnen 1 week
Wij adviseren ten alle tijde rechtstreeks via ons behang te bestellen ivm garantie
Behang besteld? Altijd eerst een digitaal ontwerp ter akkoord!
100% Dutch brand
Minimale afname 4m2 * <4 m2? mail svp even!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEUR DES FLEURS

 1. Retournering behang. Ons product valt onder ‘Maatwerk’ Wij maken ieder behang op maat van de muur van de klant. Ieder ontwerp is custom made. Hierdoor is het niet mogelijk het behang te retourneren.Indien de consument een product via een webshop heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk), dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht.
 2. Startkosten Digitaal Custom Made ontwerp aanvraag
  Bij aanvang van de van een Custom Made ontwerp op maat wordt een startprijs van 49.- gevraagd. De klant betaald de startkosten ook als de order niet wordt doorgezet.
  2.1 Prijzen die op de website staan vermeld voor welk product/ goed zijn leidend, hier dient de klant zich ten allen tijden aan te behouden.
 3. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT
  a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
  b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.
 4. EXTRA AANPSSING BEHANGONTWERP: Voor elke aanpassing op een bestaand ontwerp (in welke vorm dan ook) vragen wij 49.- per aanpassing.
 5. NAAMSVERMELDING
  Het FDF logo staat standaard op drukwerk (niet op behang en muurstickers)
 6. SPOEDOPDRACHT: Voor opdrachten die met spoed moeten worden gemaakt waarbij andere taken niet kunnen worden uitgevoerd vragen wij 149.-
 7. MONDELINGE TOEZEGGING
  Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 8. PRIJZEN; Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.
 9. AANSPRAKELIJKHEID
  Omdat ieder product apart wordt ontworpen en geproduceerd vraagt Fleur des Fleurs de klant het werk zorgvuldig te controleren voordat het aangebracht wordt. Mocht er iets niet in orde zijn sturen we zsm een vervangend exemplaar. Nadat het product op de muur is geplaatst zijn wij niet meer verantwoordelijk! Wij kunnen geen terugbetaling verrichten zodra het behang geplaatst is. Ook kunnen er geen kosten in rekening worden gebracht voor inhuur van derden om welke reden dan ook.
 10. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
 11. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Uiteraard proberen we in deze gevallen tot een juiste oplossing te komen.
 13. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 14. AUTEURSRECHT
  a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht te allen tijde bij de illustrator.
  b) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.
 15. EIGENDOMSRECHT
  Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van de illustrator. Bij replica, plagiaat in welke vorm dan ook wordt een boete van ten minste 3500.- ex. btw in rekening gebracht.
 16.  Indien de klant inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Fleur des Fleurs alle schade die hierdoor ontstaat op de klant verhalen.
 17. BETALING
  Betalingen dienen te geschieden binnen 7 a 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan 9. WET DBA
  Fleur Kuipers werkt onder de volgende modelovereenkomsten:
  -Modelovereenkomst illustratoren van kaartjes, posters, custom made kinder kunstwerken, geboortekaartjes, muurstickers & wallpapers (Nederlands Uitgeversverbond) – 7 Juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.
  -Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer 90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst.

Bij schade of productiefouten graag binnen 24 uur na ontvangst een foto sturen van de schade.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.